ironpy

Oct 08, 2022 08:30 AM - Oct 09, 2022 01:30 PM

This event has ended

Jan 30, 2041 03:10 PM

CAD $34.00

Notes:

If you are not sure about the options which you are purchasing, please contact the section leader.

Costume Price

CAD $34.00

Service charge

CAD $3.06

Total price

CAD $37.06

Description

نقش ميلگرد در بتن ميلگرد به هدف تقويت بتن درون آن قرار مي ‌گيرد. قيمت آنلاين ميلگرد اميرکبير ميلگرد با عيار و درجات مختلفي از فولاد و به‌ صورت آجدار تهيه و توليد مي‌ شود. آج‌ هاي ميلگرد باعث مي ‌شوند محکم‌ تر درون بتن قرار گرفته و احتمال شکستن بتن را به‌ شدت پايين مي‌ آورد. همان ‌طور که تا الآن متوجه شديم نقش ميلگرد در بتن بسيار حياتي است. بتن بسيار مستحکم بوده و زير فشارهاي گوناگون ساختمان به‌ خوبي عمل مي‌ کند. ولي اگر بر مرکز بتن فشار وارد آيد، اين ماده مستحکم به ‌راحتي تحت‌ فشار وارده شکسته مي ‌شود.به‌ عنوان ‌مثال يک تير بتني را در يک اسکلت بتني تصور کنيد. انتخاب ميلگرد راد همدان اين تير بتني فقط از دو طرف توسط ستون ‌هايي گرفته ‌شده است در حالي‌ که در قسمت‌ هاي مياني تير بتني هيچ ستوني وجود ندارد. حالا اگر بر قسمت‌ هاي مياني اين تير هرگونه فشاري وارد شود، نتيجه روشن است و تير بتني قطعاً از وسط نصف مي‌شود. براي جلوگيري از اين اتفاق تير بتني با ميلگردهاي آجدار مسلح مي‌ شود. بتني که به‌ وسيله ميلگرد تقويت‌ شده باشد ديگر هيچ‌ گونه فشاري نمي‌ تواند آن را بشکند. زيرا فشار توسط ميلگرد جذب‌ شده و خنثي مي‌ شود بدون اينکه به خود بتن صدمه‌اي وارد شود.يکي ديگر از نقش‌ هاي ميلگرد در بتن کم کردن ضخامت بتن است. فرومنگنز چيست ، کاربرد فرو منگنز با وجود ميلگرد درون بتن ديگر نيازي به بتن ‌ريزي ضخيم نيست زيرا ميلگرد، بتن را آنقدر مستحکم مي‌ کند که ديگر نيازي به ضخامت بالاي بتن نباشد. بتن که داراي خواص شکنندگي دارد با اجراي ميلگرد در آن، خاصيت ترک‌ خوردگي بتن کاهش پيدا خواهد کرد، ضمن آنکه نصب آن‌ هم راحت است. علاوه بر آن ميلگرد در بتن علاوه بر مستحکم کردن بتن و سازه ساخته‌ شده با بتن، باعث صرفه‌ جويي در هزينه‌ ها نيز مي‌ شود.نقش ميلگرد در بتنميلگرد به هدف تقويت بتن درون آن قرار مي ‌گيرد. ميلگرد با عيار و درجات مختلفي از فولاد و به‌ صورت آجدار تهيه و توليد مي‌ شود. آج‌ هاي ميلگرد باعث مي ‌شوند محکم‌ تر درون بتن قرار گرفته و احتمال شکستن بتن را به‌ شدت پايين مي‌ آورد. همان ‌طور که تا الآن متوجه شديم نقش ميلگرد در بتن بسيار حياتي است. بتن بسيار مستحکم بوده و زير فشارهاي گوناگون ساختمان به‌ خوبي عمل مي‌ کند. توليد کنندگان فرو سيليکو منگنز در ايران ولي اگر بر مرکز بتن فشار وارد آيد، اين ماده مستحکم به ‌راحتي تحت‌ فشار وارده شکسته مي ‌شود.به‌ عنوان ‌مثال يک تير بتني را در يک اسکلت بتني تصور کنيد. اين تير بتني فقط از دو طرف توسط ستون ‌هايي گرفته ‌شده است در حالي‌ که در قسمت‌ هاي مياني تير بتني هيچ ستوني وجود ندارد. حالا اگر بر قسمت‌ هاي مياني اين تير هرگونه فشاري وارد شود، نتيجه روشن است و تير بتني قطعاً از وسط نصف مي‌شود. براي جلوگيري از اين اتفاق تير بتني با ميلگردهاي آجدار مسلح مي‌ شود. بتني که به‌ وسيله ميلگرد تقويت‌ شده باشد ديگر هيچ‌ گونه فشاري نمي‌ تواند آن را بشکند. زيرا فشار توسط ميلگرد جذب‌ شده و خنثي مي‌ شود بدون اينکه به خود بتن صدمه‌اي وارد شود.يکي ديگر از نقش‌ هاي ميلگرد در بتن کم کردن ضخامت بتن است. با وجود ميلگرد درون بتن ديگر نيازي به بتن ‌ريزي ضخيم نيست زيرا ميلگرد، بتن را آنقدر مستحکم مي‌ کند که ديگر نيازي به ضخامت بالاي بتن نباشد. بتن که داراي خواص شکنندگي دارد با اجراي ميلگرد در آن، خاصيت ترک‌ خوردگي بتن کاهش پيدا خواهد کرد، ضمن آنکه نصب آن‌ هم راحت است. قيمت جهاني فرومنگنز علاوه بر آن ميلگرد در بتن علاوه بر مستحکم کردن بتن و سازه ساخته‌ شده با بتن، باعث صرفه‌ جويي در هزينه‌ ها نيز مي‌ شود.

parade location

Gallery Photos

section leader

Name:

ironpy ironpy

Email:

pyah2323@gmail.com

Phone:

3453534534

Mas camp location

location:

To Be Announced..